Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78 zwany dalej „Ośrodkiem" działa na podstawie:

            1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
            2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
            3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
        4) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości, oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
      5) Statutu Ośrodka (uchwała nr 59/VIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie przekształcenia Izby Wytrzeźwień w Częstochowie w Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie z późn. zm.).

        Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie z późn. zm.). Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Częstochowy, działającą w formie jednostki budżetowej.